Bestuursarchieven 's-Hertogenbosch

Oud archief: Inventaris van het archief van de stad ’s-Hertogenbosch, 1262-1810 (OSA).

Nieuw archief: Inventaris van het archief van de gemeentesecretaris van ’s-Hertogenbosch, 1811-1920 (NSA).

Archief van de secretarie en van de afdeling gemeentewerken van de stad ’s-Hertogenbosch, 1920-1996. Dit archief is alleen voor medewerkers toegankelijk via specifieke software. Raadpleeg voor meer informatie de  studiezaalmedewerker. 

Bevolking vóór 1811

Poorterboeken

Het OSA bevat drie poorterboeken over de perioden 1470-1588, 1604-1742 en 1742-1808. De boeken bevatten niet alleen de namen van de nieuwe poorters, maar ook de namen van de mensen die borg stonden voor de nieuwe poorter. In de studiezaal is een index beschikbaar: dit zijn kaartjes op achternaam/patroniem. Tussen 1589-1603 ontbreken er poorterboeken. De index is voor die periode aangevuld met gegevens uit de stadsrekeningen en de stadsresoluties. De poorterboeken zijn op microfiches in de studiezaal beschikbaar.

Binnenkomende vreemdelingen: borgbrieven, paspoorten en registratie aan de poort

OSA inventarisnummer 3273 bevat borg- en ontlastbrieven over de periode 1770-1810. Er zijn twee indices beschikbaar. Er is een index op microfiche beschikbaar op studiezaal. Via de index op achternaam wordt u doorverwezen naar een eigentijds nummer van de borgbrief. De andere index is beschikbaar via computers op studiezaal. In deze index kunt u op naam van de borgsteller of de inkomende persoon zoeken. Bij de treffers staat het nummer van de borgbrief vermeld. U kunt de borgbrief vervolgens aanvragen door inventarisnummer 3273 aan te vragen, inclusief het nummer van de borgbrief.

Afdeling VIII.B van het OSA bevat diverse stukken met betrekking tot het afgeven van paspoorten. Raadpleeg voor meer informatie de inventaris.

OSA inventarisnummers 3353-3369: registers waarin werd bijgehouden welke vreemdelingen binnen de stad verbleven of via welke poorten van de stad ze binnenkwamen over de periode 1766-1793 (met hiaten). In ieder deel werd chronologisch bijgehouden wie vanuit welke stad ’s-Hertogenbosch binnenkwam, welk beroep de persoon beoefende en in welk logement hij of zij verbleef. Raadpleeg de inventaris voor meer informatie. De registers moeten aangevraagd worden. Geen nadere toegang beschikbaar.

Blokboeken en wijkregisters

Het oud archief bevat ook diverse registers waarin informatie over bewoners, eventueel ingekwartierde soldaten, te heffen belastingen enzovoorts werd bijgehouden. Een deel van deze registers is nader toegankelijk gemaakt. Zie de link in de rechterkolom. De archiefstukken moeten aangevraagd worden. Raadpleeg voor meer informatie de inventaris. 

Als u niet weet in welke straat de personen woonden waarnaar u op zoek bent, moet u alle boeken door te nemen. Weet u wel in welke straat het gezin gehuisvest was, dan kunt u via oude kaarten de naam en de letter van het blok (= wijk) achterhalen en dus meer gericht zoeken. Maar de grenzen tussen de afzonderlijke blokken liepen dwars over straten waardoor een “grensstraat” in twee blokken kan liggen.

Inventarisnummers 3311-3319: lijsten opgemaakt door de blokmeesters van de blokken A-H waarin per blok en huisnummer een overzicht wordt gegeven van bewoners, eigenaars, beroepen en eventueel kamerbewoners. Deze lijsten stammen uit 1742. Ieder blok heeft een eigen register. 

Inventarisnummers 332-3321: registers waarin van de blokken A-H per wijk en huisnummer de bewoner ingeschreven staat. De registers zijn van circa 1745 en 1753. 

Inventarisnummers 3322-3327: leggers per wijk en huisnummer uit 1775 waarin eigenaars, bewoners, inwonenden of huurders met geboorteplaats, duur van verblijf en middelen van bestaan werden geregistreerd. Het gaat om de wijken C, E, G, H en J. 

Inventarisnummers 3328-3338: dezelfde leggers, maar dan over de periode 1775-1785 en van de wijken A-G en J. Ontbreekt over wijk H. 

Inventarisnummers 3339-3346: dezelfde leggers, maar dan over de periode 1804-1809 en van de wijken A-E en G-J. Ontbreekt over wijk F. 

Inventarisnummer 3347: lijsten met namen van inwoners, tellingen van de wijken opgemaakt door de wijkmeesters, 1781, 1782 en 1783. Geen nadere toegang. 

Inventarisnummers 3375-3391: lijsten per wijk en huisnummer met de naam van de hoofdbewoner, het aantal leden van het gezin en de godsdienst over de periode 1805-1809. Geen nadere toegang.

Inventarisnummer 4149: lijsten van bewoners per blok met soms een vermelding van ingekwartierde soldaten uit 1602. Geen nadere toegang.

Inwoners en soldaten

Inventarisnummers 4153-4168: lijsten van compagnieën van regimenten waarop per soldaat gespecificeerd is bij wie en waar hij is ondergebracht, wanneer in garnizoen gekomen en gebilleteerd, opgesteld ten behoeve van logies en servitiegelden, 1673-1744. Met hiaten. Een nadere toegang is te vinden in de Bossche encyclopedie. De stukken zelf kunnen alleen in origineel geraadpleegd worden op onze studiezaal.

Inventarisnummers 4169-4207: leggers waarin per blok, straat en huis is bijgehouden hoe de burgers belast werden met het onderbrengen van soldaten in de jaren 1676-1744. Geen nadere toegang.

Inventarisnummer 4217: een register met uittreksels uit de leggers uit 1747 om de nog beschikbare plaatsen voor inkwartiering aan te geven. Geen nadere toegang.

Inventarisnummer 4218: lijsten van bewoners van blokken van de bij hen ingekwartierde militairen uit de achttiende eeuw. Geen nadere toegang. 

Inventarisnummers 4420-4233: leggers waarin per blok en huisnummer de naam van de bewoner, het aantal ingekwartierde soldaten of officieren en de tijdsperiode zijn bijgehouden over de periode 1795-1813. Geen nadere toegang.

Bevolking na 1811

Het nieuw archief bevat de registers van de burgerlijke stand en het bevolkingsregister. De registers van de burgerlijke stand (inclusief scans) vindt u via deze website. Het bevolkingsregister bestrijkt de periode 1811-1938. Het bevolkingsregister is beschikbaar op microfiche in de studiezaal.

Schutterij/militie

Schutterij

OSA inventarisnummers 4048-4049: ledenlijsten van de Jonge Schuts uit het jaar 1644 en lijsten uit de 17e en 18e eeuw. Geen nadere toegang beschikbaar. Raadpleeg ook de inventaris van de Oude Schuts voor meer informatie over deze schutterij. Zie ook de inventarissen van de archieven van de commandant van de dienstdoende schutterij en van de krijgsraad/schuttersraad van de dienstdoende schutterij.

NSA rubriek ‘schutterij’: inventarisnummers 39-152: inschrijvingsregisters over de periode 1828-1902.

NSA rubriek ‘schutterij’: inventarisnummers 153-234: alfabetische lijsten over de periode 1829-1902.

NSA rubriek ‘schutterij’: inventarisnummers 235-283: lotingsregisters over de periode 1828-1869. Alle genoemde archiefstukken uit het OSA en het NSA moeten aangevraagd worden.
 

Militie

NSA rubriek ‘militaire zaken’ inventarisnummers 8-113: inschrijvingsregisters over de periode 1816-1922.

NSA rubriek ‘militaire zaken’ inventarisnummers 129-194: alfabetische lijsten van ingeschrevenen over de periode 1817-1919.

NSA rubriek ‘militaire zaken’ inventarisnummers 195-255: lotingsregisters over de periode 1863-1929. 

 

De bovenstaande militieregisters zijn digitaal te raadplegen op www.militieregisters.nl.

Kadaster

De minuutplans en de oorspronkelijk aanwijzende tafels uit 1832 zijn in de studiezaal op microfiche te raadplegen. Het minuutplan van de sectie H2 is alleen in fotokopie te raadplegen (A0 560).

NSA rubriek ‘kadaster’ ongenummerd: kadastrale leggers over de periode 1877-1970. De leggers moeten aangevraagd worden. 

Bovendien is door de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch een reconstructie gemaakt van het onroerend goed binnen de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Bokhoven, Empel en Meerwijk en Engelen van omstreeks 1830. Zie voor meer informatie hierover de inventaris van het Nieuw-Stadsarchief van ’s-Hertogenbosch.

Wilt u meer weten over kadastrale archieven? Zie de informatiepagina over het Kadaster.