Wet- en regelgeving

Landelijk

De landelijke Monumentenwet 1988 is per 1 juli 2016 vervallen. Een deel van de wet is op deze datum overgegaan naar de Erfgoedwet. Het deel dat betrekking heeft op de besluitvorming in de fysieke leefomgeving gaat over naar de toekomstige Omgevingswet. Kijk voor meer informatie over het Overgangsrecht Monumentenwet 1988 naar Omgevingswet op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Gemeentelijk

De plaatselijke regels voor monumenten zijn opgeschreven in de Erfgoedverordening 's-Hertogenbosch 2018. Daarin worden dezelfde onderwerpen geregeld als in de landelijke Erfgoedwet en Monumentenwet, maar dan uitsluitend voor gemeentelijke (archeologische) monumenten.

In 2010 is de beleidsnota archeologie verschenen. Hierin is vastgelegd in welke gebieden archeologische waarden in de bodem aanwezig zijn en hoe de gemeente 's-Hertogenbosch daarmee omspringt. Een belangrijk instrument daarbij is het vastleggen van deze waarden in bestemmingsplannen. In deze nota archeologie staat ook beschreven hoe de gemeente ervoor zorgt dat er zorgvuldig met archeologische waarden wordt omgegaan.

Meer informatie

Heeft u een vraag over de wet- en regelgeving rond monumenten? Neem dan contact met ons op.