Bestuursarchieven Bokhoven

De voormalige gemeente Bokhoven is in 1922 samengevoegd met de gemeente Engelen. 

Oud-archief: Inventaris van het dorpsbestuur en de schepenbank van de vrije heerlijkheid Bokhoven, 1587-1811. Met uitgebreide index op persoonsnamen en bibliografie.

Nieuw archief: inventaris van het archief van de voormalige gemeente Bokhoven, 1813-1922.

Alle archiefstukken moeten aangevraagd worden. Dit geldt niet voor de registers van de burgerlijke stand en het bevolkingsregister. Zie verder onder bevolking.  

Bevolking

Het nieuw archief bevat de registers van de burgerlijke stand en het bevolkingsregister. De registers van de burgerlijke stand (inclusief scans) vindt u via deze website. Het bevolkingsregister bestrijkt de periode 1850-1945. Het bevolkingsregister is beschikbaar op microfiche in de studiezaal. 

Schutterij/militie

Nieuw archief, inventarisnummers 338 en 342 gaan over de schutterij. Er zijn geen series registers bewaard gebleven. Waarschijnlijk telde Bokhoven te weinig inwoners om een administratie op te zetten of om zelfs maar een rustende schutterij in te stellen. 

Nieuw archief, inventarisnummers 339 en 340 gaan over inschrijving, keuring, loting en verlof van dienstplichtigen.

Zie behalve de inventaris van Bokhoven ook de inventaris van de gemeente Engelen. Daarin staan gegevens over mannen die in Bokhoven woonden, maar ingeschreven zijn in registers van de gemeente Engelen.

Kadaster

Nieuw archief, inventarisnummers 384 tot en met 387 gaan over het kadaster. Het zijn de kadastrale leggers die zijn bijgewerkt tot 1958. De oorspronkelijk aanwijzende tafel uit 1832 is op microfiche in de studiezaal beschikbaar.

De minuutplans zijn niet bij het Stadsarchief aanwezig. Deze bevinden zich op zogenaamde vensterponskaarten bij het Brabants Historisch Informatiecentrum. Bovendien is door de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch een reconstructie gemaakt van het onroerend goed binnen de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Bokhoven, Empel en Meerwijk en Engelen van omstreeks 1830. Zie voor meer informatie hierover de inventaris van het Nieuw-Stadsarchief van ’s-Hertogenbosch.

Kijk voor meer informatie op de hulppagina over het kadaster.