Bevolking

Naast de burgerlijke stand, het bevolkingsregister en de doop-, trouw- en begraafboeken heeft Erfgoed 's-Hertogenbosch een aantal andere bronnen waarin u gegevens over personen kunt terugvinden. Hieronder volgt een kort overzicht om u een indruk te geven van de mogelijkheden. Het uitgebreide overzicht kunt u ook downloaden als pdf.

Poorterboeken

In het oud stadsarchief bevinden zich de poorterboeken. Het poorterschap bracht bepaalde rechten en plichten met zich mee. Iedereen die uit een poorter geboren was, of gehuwd met een poorter was zelf ook een poorter. Daarnaast kon het poorterschap gekocht worden. Deze laatste groep poorters staan geregistreerd in de poorterboeken.

Borg- en ontlastbrieven

Borg- en ontlastbrieven zijn belangrijk wanneer iemand zich in een andere plaats wilde vestigen. Stads- en dorpsbesturen wilden voorkomen dat er zich teveel mensen zouden vestigen met een onzekere financiële basis die een beroep zouden kunnen doen op de armenkas. Daarom werd een bewijs van financiële draagkracht gevraagd. Het arm- of kerkbestuur van de plaats waar iemand vandaan kwam verklaarde dat de desbetreffende persoon geen beroep zou doen op de liefdadigheid in de plaats van vestiging. In geval van nood zou het desbetreffende arm- of kerkbestuur onderstand verlenen. Deze borg- en ontlastbrieven zijn vaak bewaard in bestuurs- of schepenbankarchieven en overgeleverd voor Bokhoven, Empel, Engelen, 's-Hertogenbosch, Orthen en Rosmalen.

Bewoningsregisters

In het Oud Stadsarchief bevinden zich diverse registers uit de zeventiende en achttiende eeuw waarin eigenaren, bewoners en bijwoners geregistreerd staan. Daarnaast zijn er bronnen waarin ingekwartierde soldaten genoteerd zijn. Een index op een groot deel van deze inkwartieringslijsten is te vinden op de Bossche Encyclopedie.

Adresboeken

Erfgoed 's-Hertogenbosch beschikt over de periode 1865-1978 over een serie adresboeken. Adresboeken zijn te beschouwen als voorlopers van de telefoongids.

Notabelen/bestuurders

De bibliotheek van Erfgoed 's-Hertogenbosch bevat verschillende publicaties met overzichten van Bossche notabelen en bestuurders. Daarnaast bevat het Oud Stadsarchief lijsten van hoogst aangeslagen belastingplichtigen. 

Criminelen

In verschillende archieven vindt u informatie over criminelen in 's-Hertogenbosch. In het oud-rechterlijk archief (ORA) bevinden zich criminele procesdossiers en vonnissen. Op de criminele procesdossiers is een digitale index (Dataschurk) gemaakt. Daarnaast is er het archief van de arme gevangenen. Dit is een fonds ter ondersteuning van arme gevangen op de gevangenpoort. In dit archief bevinden zich lijsten van gevangenen. Daarnaast heeft Erfgoed 's-Hertogenbosch op microfiche akten van 'remissie' uit het archief van de Rekenkamer van Noord-Brabant. Dit betreft voornamelijk gratieverleningen vanwege zware misdrijven en akten waarin buitenechtelijke kinderen alsnog worden gewettigd.

Informatie over criminelen uit Bokhoven vindt u in het archief van de schepenbank van Bokhoven.

Overledenen

Bij Erfgoed 's-Hertogenbosch vindt u verschillen bronnen met betrekking tot overledenen. Testamenten en erfdelingen vindt u in respectievelijk het notariële archief en het oud-rechterlijk archief van Bokhoven, Empel, Engelen, 's-Hertogenbosch en Rosmalen. Naast de begraafboeken wordt er ook in de bijlage bij de stadsrekeningen en de rekeningen van de Sint-Jan melding gemaakt van de begravenen. Daarnaast beschikt het Stadsarchief over een collectie bidprentjes. Een deel van de bidprentjes is doorzoekbaar gemaakt door middel van een digitale index. Aan deze index wordt nog steeds gewerkt. Daarnaast bevat de knipselverzameling knipsels betreffende personalia en biografieën.

's-Hertogenbosch had geen eigen Joodse begraafplaats. Joden werden of op de hervormde of katholieke begraafplaatsen begraven of op een van de kleine Joodse begraafplaatsen in Noord-Brabant. Op initiatief van Ir. M. Cahen zijn in de jaren tachtig nog bestaande Joodse grafstenen gefotografeerd. De fotocollectie vormt een bijlage bij het boek J. Bader, Verborgen in Brabantse bodem. Joodse begraafplaatsen in Noord-Brabant. Het boek is uit onze bibliotheek aan te vragen onder nummer B 589.

Memories van successie en collaterale successie

Zie de pagina memories van successie.

Vreemdelingen

In het oud-stadsarchief bevinden zich registers waarin werd bijgehouden welke vreemdelingen binnen de stad verbleven of via welke poorten van de stad ze binnenkwamen. De registers beslaan de periode 1766-1793.

Bosschenaren buiten de stad

In de studiezaal bevindt zich een kaartenbak met gegevens van Bosschenaren buiten de stad 's-Hertogenbosch. Het gaat om vermeldingen van geboren Bosschenaren in een aantal bronnen die deels niet bij Erfgoed 's-Hertogenbosch berusten. Het bestand wordt niet meer bijgewerkt, maar kan desondanks nuttige informatie geven over Bosschenaren die elders gewoond, gewerkt of gestudeerd hebben.

Scholieren en studenten

Bij Erfgoed 's-Hertogenbosch bevinden zich diverse boeken en archieven van scholen waaraan scholieren en studenten van binnen en buiten 's-Hertogenbosch gestudeerd hebben. Denk hierbij aan de Latijnse school en haar opvolger het gymnasium, de HBS, en diverse hoger onderwijsinstellingen. De bibliotheek bevat diverse publicaties met lijsten van studenten uit Brabant aan verschillende universiteiten (denk aan Leuven, Keulen, Heidelberg en Leiden).