Huisregels studiezaal

1. Algemeen

1.1 Bereikbaarheid

Erfgoed 's-Hertogenbosch
Bethaniestraat 4, 5211 LJ 's-Hertogenbosch 
Telefoon: 073-6155295
E-mail: erfgoed@s-hertogenbosch.nl
Website: www.erfgoedshertogenbosch.nl

1.2 Openingstijden

Dinsdag t/m donderdag van 9.30 – 16.30 uur
Kijk voor eventuele gewijzigde openingstijden op onze website.

1.3 Jassen en tassen

Er mogen geen jassen en tassen mee naar de studiezaal. Hiervoor hebben wij een garderobe, ook zijn er afsluitbare kluisjes. Erfgoed 's-Hertogenbosch is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal.

1.4 Eten en drinken

In de studiezaal is eten en drinken niet toegestaan. In de Erfgoedlounge kunnen bezoekers hiervoor terecht.

1.5 Veiligheid

Op diverse plekken in en rondom het erfgoedcentrum is er cameratoezicht. Ten behoeve van de veiligheid van bezoekers, personeel en het materiaal verwachten wij dat de bezoekers, onder alle omstandigheden, de aanwijzingen en/of instructies van de medewerkers van Erfgoed ’s-Hertogenbosch opvolgen. Bij weigering kan verdere toegang tot het gebouw worden ontzegd.

2. Registratie en toegang studiezaal

Bij het eerste bezoek vul je een registratieformulier in en verklaar je kennis te hebben genomen van dit bezoekersreglement en in te stemmen met de verwerking van de gegevens conform de AVG. Je kunt gevraagd worden een geldig legitimatiebewijs te tonen. Bij ieder volgend bezoek meld je je weer even bij de balie. In de studiezaal dient het stil te zijn. Overleg met anderen, indien nodig, graag buiten de studiezaal. De huisregels liggen ter inzage in de studiezaal en zijn te vinden op onze website.

De ingevulde gegevens worden overgenomen in de bezoekersregistratie. Deze registratie bevat:
• naam en adres
• telefoonnummer
• e-mailadres

Gegevens worden uitsluitend gebruikt om aanvragen aan de juiste gebruiker te koppelen, voor de opsporing van archiefstukken bij vermissing of (een vermoeden van) diefstal, en voor statistische doeleinden. De gegevens worden in dat laatste geval altijd geanonimiseerd.

3. Raadpleging

3.1 Aanvragen

Op onze bezoeklocatie zijn geen archiefstukken aanwezig, we werken met depots op afstand. Alle archiefstukken die je in de studiezaal wilt inzien dienen dus te worden aangevraagd. Inzage is uitsluitend mogelijk tijdens onze reguliere openingsuren. Stuur uiterlijk de dag voor je bezoek voor 13.00 uur een mail naar erfgoed@s-hertogenbosch.nl. Geef de bezoekdag van je voorkeur aan en vermeld duidelijk de archief- en inventarisnummers. Een reservering is pas definitief nadat deze per mail is bevestigd.

Titels uit de bibliotheek kunnen wel ter plekke worden aangevraagd (tot 16.00 uur), maar ook deze kun je reserveren. We hanteren een maximum van 25 stukken/boeken per persoon per dag.

3.2 Gebruik

Je gaat zorgvuldig met archiefstukken om; dus niet beschadigen, vouwen, geopend stapelen, in een andere volgorde leggen en/of bevochtigen. Dikke en strakke banden mogen niet met kracht open gebogen worden. Het is ook niet toegestaan om (dozen met) archiefstukken op de grond te plaatsen.

Om schade aan stukken te voorkomen zijn in de studiezaal alleen potloden toegestaan, bij de balie zijn deze te leen. Uiteraard is het niet toegestaan om aantekeningen te maken op de stukken. Ook mogen teksten en afbeeldingen niet worden overgetrokken, en mag er geen papier op de stukken gelegd worden om aantekeningen te maken.

3.3 Foto’s & kopieën

Foto’s (zonder flits) mogen alleen gemaakt worden voor zover de staat van de archiefstukken dit toelaat. Het gebruik van USB-sticks op de computers van Erfgoed ‘s-Hertogenbosch is niet toegestaan.

Enkele kopieën (of scans) kunnen door de studiezaalmedewerkers worden gemaakt, mits dit i.v.m. de materiële staat en het formaat etc. mogelijk is.

3.4 Openbaarheid

Sommige archiefstukken zijn beperkt openbaar. Mogelijk kan de gemeentearchivaris toch toestemming tot inzage verlenen. Op aanvraag hebben we daarvoor een formulier beschikbaar. Wordt toestemming verleend dan neem je dit formulier (én een legitimatiebewijs) mee. Verleende toestemming is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Je moet je bij raadpleging en verwerking van gegevens aan de wettelijke eisen houden. Dat betekent bijvoorbeeld bij gegevens die onder de AVG vallen dat je informatie niet verder deelt, tenzij zo bewerkt dat deze niet herleidbaar is tot personen. Dit geldt ook voor persoonsgegevens in dossiers waarvan de openbaarheid niet beperkt is. Het kan voorkomen dat een archief niet ter inzage wordt gegeven wanneer (een deel van) het archief in bewerking is, in slechte materiële staat verkeert of het archief digitaal beschikbaar is.

3.5 Onderzoek

Er zijn computers beschikbaar waarop je www.erfgoedshertogenbosch.nl en andere websites voor studiedoeleinden kunt raadplegen. Vanzelfsprekend is er ook wifi waarvan je met je eigen laptop en/of telefoon gebruik kunt maken. Ook zijn er apparaten beschikbaar waarmee microfiches gelezen en/of gescand kunnen worden.

In principe doe je zelf onderzoek. Maar de studiezaalmedewerkers staan natuurlijk klaar om je, daar waar mogelijk, verder op weg te helpen. Voor meer ingewikkelde vragen kan er eventueel een afspraak gemaakt worden.

4. Overige zaken

4.1 Publicaties

Titels uit de bibliotheek kunnen worden ingezien, maar worden niet uitgeleend. Van publicaties die door het gebruik van ons materiaal tot stand zijn gekomen ontvangen wij graag een exemplaar. 

4.2 Opmerkingen

Suggesties over hoe het beter en makkelijker kan, zijn altijd welkom. Tips en ideeën, maar ook eventuele klachten kunnen worden gestuurd naar erfgoed@s-hertogenbosch.nl, of schriftelijk naar het hoofd van Erfgoed 's-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Er is ook een klachtenformulier bij de balie verkrijgbaar. Tegen een beslissing van het afdelingshoofd is beroep mogelijk bij het college van burgemeester en wethouders.

4.3 Schenkingen 

Voor schenkingen kun je contact met ons opnemen. Indien er ‘gevoelig’ materiaal bij zit m.b.t. privacy en/of persoonsgegevens kunnen beperkingen op de openbaarheid worden aangebracht. Wij zijn o.a. geïnteresseerd in archieven, collecties, beeld- en geluidsmateriaal. Als er voor een tentoonstelling een bruikleen nodig is, neem dan ook contact met ons op. Dan kijken wij of er, onder voorwaarden, aan het verzoek kan worden voldaan.