Het bevolkingsregister van Engelen 1821-1946 (1971)

Per 1 januari 1850 moeten gemeenten bijhouden wie waar woont. Van de voormalige gemeente Engelen zijn er oudere overzichten, namelijk uit 1821, 1825 en 1826-1848. Het bevolkingsregister is bijgehouden tot 1946. Naast het bevolkingsregister zijn ook woningkaarten bijgehouden om ook nog gegevens per woning te hebben. Deze zijn er over de periode 1938–1970. Engelen werd per 1 januari 1971 samengevoegd met de gemeente 
’s-Hertogenbosch.

Zoeken in het bevolkingsregister

De meest geraadpleegde registers met bijbehorende indexen staan op microfiches in de studiezaal. In de klapper staan de noodzakelijke gegevens om het goede microfiche uit de serie fiches van het bevolkingsregister te pakken.

In de registers van de volkstellingen in 1821, 1825 en 1839 staat de informatie deels alfabetisch op achternaam en deels op huisnummer.

Het register over de periode 1826-1848 is op huisnummer. Er is geen index op achternaam.

Het register over de periode 1859-1869 is alfabetisch op achternaam van het gezinshoofd. Let op: binnen de letter van een achternaam staan de inschrijvingen niet alfabetisch. Dit betekent dat alle inschrijvingen van een bepaalde letter doorgenomen moeten worden.

De registers over de periode 1849-1859, 1869-1900, 1900-1923 en 1922-1946 hebben wel van alfabetische indices op achternaam. In deze index staan niet alleen de gezinshoofden, maar ook de echtgenotes. In 1946 kwam hier een einde aan: de boeken werden vervangen door losse kaarten per persoon (niet openbaar) Wel is het mogelijk om via het Centraal Bureau voor Genealogie informatie te krijgen uit persoonskaarten van overledenen. Raadpleeg voor meer informatie www.cbg.nl 

Staat de gezochte naam niet in de klapper? Kijk dan in de hulpregisters of de registers van vestiging en vertrek.

Let op: in de oudere registers, vooral die bij een volkstelling zijn opgemaakt, staat minder informatie. Bijvoorbeeld niet de geboortedatum maar de leeftijd. Het zijn momentopnames waardoor bijvoorbeeld kinderen, geboren na de telling, er niet in staan.

Houdt rekening met vergissingen en schrijf- en spelfouten door het vaak overschrijven van de gegevens, bijvoorbeeld bij verhuizingen. Controleer daarom bijvoorbeeld de geboortedatum uit het bevolkingsregister met de officiële (!) gegevens in de geboorteakte van de burgerlijke stand.

Registers van vestiging en vertrek en hulpregisters

Behalve deze bevolkingsregisters waren er ook nog registers van vestiging en vertrek, registers van dienstboden, het pensionaat en aparte registers voor schippers. Deze zogenaamde hulpregisters zijn niet vanaf het begin bijgehouden: in het begin stonden deze personen in de gewone registers of helemaal niet geregistreerd. Pas later, vanaf circa 1860, kwamen deze aparte registers.

Vanaf 1870 werd in aparte registers het vertrek en de vestiging van personen in de gemeente vastgelegd. Voor de jaren 1853 en 1854 zijn lijsten van ingekomen en vertrokken personen beschikbaar. Ze zijn chronologisch ingeschreven en er is geen alfabetische naamlijst beschikbaar. De registers gaan over de perioden 1870-1899 en 1900-1925.

Voor dienstboden zijn er afzonderlijke registers over de perioden 1859-1869 en 1869-1921. Deze registers zijn alfabetisch op achternaam.

Sinds 1826 was er in Engelen een pensionaat. Van deze kostschool zijn afzonderlijke registers bewaard gebleven. Deze gaan over de perioden 1859-1869, 1870-1899, 1897-1922 en 1922-1946. De registers zijn alfabetisch op achternaam bijgehouden. Uit het jaar 1853 is een lijst bewaard gebleven met aantekeningen over de vestiging en vertrek van bewoonsters van het pensionaat.

Voor schippers is ook een aparte registratie bijgehouden. De registers gaan over de perioden 1922-1943. De drie delen hebben 1 klapper, alfabetisch op achternaam van het gezinshoofd.. Noteer, voor het achterhalen van de inschrijving, behalve het nummer van de bladzijde ook het nummer van het deel.

Er is een apart register bijgehouden voor personen en gezinnen die werkten aan de aanleg van het kanaal Engelen - Henriëttewaard over de periode 1896-1900(1905). Dit register is chronologisch op datum van tijdelijke vestiging bijgehouden.

Woningkaarten

Op de woningkaarten staan per adres de achternaam van de hoofdbewoner, de eerste voornaam voluit geschreven, eventuele andere voorletters, de datum van inschrijving en uitschrijving, nieuw adres (binnen Engelen) of plaatsnaam, gezinssterkte en informatie over eventueel inwonende personen. Van deze inwonende personen worden ook weer de achternaam genoteerd, de eerste voornaam en eventuele andere voorletters, datum van inschrijving en uitschrijving en nieuw adres of plaatsnaam.

De woningkaarten staan alfabetisch op straat. Ze moeten uit het depot worden aangevraagd. Ze gaan over de periode 1938-1970. Er staat ook informatie op over gesloopte panden.