Bouwhistorische waarden- en verwachtingskaart

Een bouwhistorische waarden- en verwachtingskaart is een kaart waarop is aangegeven welke panden, complexen of delen daarvan bouwhistorisch zijn onderzocht en of daarbij bouwhistorische waarden zijn aangetroffen. Ook kan het zijn dat een pand nog niet onderzocht is onderzocht maar dat er wel sprake is van verwachte bouwhistorische waarden.

Architecten, opdrachtgevers en bezitters van waardevolle panden kunnen, voordat ze aan de slag gaan met bouwplannen, zien welke bouwhistorische waarden en verwachtingen gekoppeld zijn aan bepaalde panden. Daarmee kunnen zij dan rekening houden bij de planvoorbereiding. Het is ook de bedoeling dat zij zich door de verworven informatie laten inspireren bij de planvorming.

Bekijk de kaarten 

Voor ​verwachtingsgebieden, objectwaarderingen en beeldkwaliteit:

Voor kapvormen, historische hoofdbebouwing, rooilijnen, stegen, historische perceelsgrenzen en bouwlagen:

Extra toelichting

De kaart kent zogeheten verwachtingszones (oranje gebieden) waar historische bebouwingsstructuren of elementen te verwachten zijn. Veel panden staan nog op hun oorspronkelijke middeleeuwse perceelsgrenzen en bepalen daarmee de historische stedelijke structuur.

Voor de bouwhistorische waarden is er een onderscheid gemaakt in panden waarvan gegevens vanuit het bouwhistorisch onderzoek bekend zijn en gebouwen die niet onderzocht zijn. Van panden die niet zijn onderzocht, is op grond van kaart- en beeldmateriaal een bouwhistorische verwachting uitgesproken. Van panden die uit onderzoek ook van binnen bekend zijn, is de waarde vastgesteld. Alle waarden c.q. verwachtingen zijn ingedeeld in drie categorieën: zeer belangrijk (blauw), waardevol (groen) en indifferent (geel). De kaart bevat daarnaast een beoordeling van het exterieur van de panden; de beeldkwaliteit van de voorgevels.

De kaart omvat twee gebieden in de binnenstad: het gedeelte dat in 1823, ( het tijdstip van de eerste kadastrale kaart) bebouwd was. (oranje zone) en het  gedeelte dat nadien bebouwd is. De waarden- en verwachtingskaart is een samenstel van twee kaartbladen: kaartblad A en B. Op kaart A markeert de oranje zone de gebieden waar oudere structuren aanwezig zijn. Ook worden op dit kaartblad de waarderingen per pand aangegeven. Op kaart B staan de kapvormen, historische hoofdbebouwing, rooilijnen, stegen, historische perceelsgrenzen en bouwlagen aangegeven. Voor alle panden gelegen binnen het oranje ingekleurd gebied is het van belang dat er een zeer zorgvuldige waardeafweging plaatsvindt bij het ontwikkelen van plannen en het toetsen van bouwplannen.